PROJEKTUJEME EFEKTÍVNE POMOCOU BIM ( V Revit Architecture) II. ČASŤ

19.01.2010 17:01

Úživateľské rozhranie

V aktuálnej verzii 2010 došlo k zmene užívateľského prostredia. Najväčšia zmena sa týka panelu nástrojov, ktorý sa premiestnil do hornej časti a prispôsobil sa ostatným produktom AutoDesku. Žiaľ na rozdiel napr. od AutoCADu, neumožňuje prepnúť užívateľské rozhranie späť na predchádzajúci výzor.

 

1. Konštrukčná paleta - obsahuje väčšinu príkazov pre vytváranie a správu projektu. Obsah palety sa dynamicky mení v závislosti na práve vykonávanej akcii.

2. Paleta možností – špecifikuje vlastnosti objektov pri ich vkladaní aj úprave. Obsah palety sa mení v závislosti od objektu alebo nástroja s ktorým sa aktuálne pracuje.

3. Prehliadač projektu – v stromovej štruktúre zobrazuje jednotlivé časti BIM – grafické (pôdorysy, pohľady, rezy, 3D...) aj negrafické (tabuľky, výkazy, legendy ...).

4. Stavový riadok – podobne ako v napríklad v AutoCADe slúži na komunikáciu s používateľom a informuje ho čo sa od neho očakáva.

5. Pracovná oblasť – plocha kde prebieha vlastná práca s modelom. Môže obsahovať viac zobrazení. Hlavne pri rozsiahlejších projektoch môže veľký počet súčasne zobrazených pohľadov spomaliť odozvu systému.

 

Revit pracuje na princípe, kde celý projekt je uložený v jednom súbore. Projekt je štruktúrovaný na jednotlivé podlažia, pohľady, rezy, 3D zobrazenia, legendy, výkazy, výkresy a vlastne všetky informácie. Tento princíp má výhodu v prehľadnej a jednoduchej správe celého projektu vrátane jednoduchej archivácie. Určitou nevýhodou sa môže javiť veľkosť výsledného súboru (formát *.rvt), ktorý môže mať pre bežný RD na úrovni stavebného povolenia okolo 20 Mb.

 

Šablóna projektu

Pre nový projekt je dôležité vybrať tzv. šablónu. Šablóna nastaví parametre projektu ako napríklad kreslenie podľa STN, typy a hrúbky čiar, šrafovacie vzory, štýly kót, legiend, výkazov, ako aj typy stavebných prvkov (stien, okien, schodísk a pod.). Program kúpený v ČR alebo v SR sa dodáva aj so šablónami prispôsobenými našim  zvyklostiam.

Začíname

Pred vlastným vytváraním jednotlivých stavebných prvkov je potrebné definovať podlažia projektu. Podlažia nie sú chápané iba ako podlažia budovy, ale aj ako ľubovoľná, charakteristická horizontálna rovina - napríklad základová škára, výška atiky, výška klieštin a pod.. Objekty zarovnané k jednotlivým podlažiam sa automaticky prispôsobujú prípadným zmenám výšok podlaží.

Steny

Práca so stenami musí byť v technológii BIM na vysokej úrovni.

Každá stena má definovanú spodnú a hornú väzbu. Spodná väzba sa automaticky nastaví podľa aktuálneho podlažia v ktorom sa kreslí. Horná väzba môže mať v zásade tri prípady:

  • Obvodové steny, vnútorné nosné steny, steny výťahových šachiet a pod. môžu prebiehať cez celú výšku budovy až po najvyššie podlažie.
  • Priečky – majú výšku iba po najbližšie podlažie. Hornú väzbu je výhodné odsadiť po spodnú hranu stropu.
  • Nezávislé steny – steny ako zábradlia, ploty a podobne bez hornej väzby s pevne definovanou výškou.

 

 

Príklad rôznej úrovne hornej väzby, vľavo obvodová stena, vpravo priečka.

Steny - vytváranie

Vlastné vytváranie priamych aj oblúkových stien prebieha pomocou základných kresliacich entít ako úsečka, oblúk, elipsa, oblúk, viac-uholník a pod.. Presnému kresleniu napomáhajú dynamické kóty, preto je veľakrát jednoduchšie umiestňovať objekty nahrubo, a definitívnu polohu postupne spresňovať.
Čiara zarovnania určuje pozíciu steny vzhľadom na jej konštrukciu. Okrem bežných módov (os, vonkajší a vnútorný okraj) ktoré sú dostatočné pri jednovrstvých stenách, sú tieto tri zarovnania k dispozícii osobitne pre nosnú časť steny. Takže napríklad pozícia železobetónového jadra steny sa nezmení, ani keď sa upraví hrúbka tepelnej izolácie. 

Príklad využitia importovaného výkresu: hore - výber funkcie, vľavo - ukázanie na 2D entitu situácie, vpravo – výsledná stena. 

Úprava profilov

Silnou metódou modifikácie objektov je úprava profilov. Vybraný prvok na ktorý sa použije táto funkcia sa zobrazí ako 2D obrys a panel nástrojov sa zmení na mód „upraviť“. V tomto móde sú prístupné 2D kresliace a editačné funkcie. Tie sú k dispozícii podobne ako v iných programoch (posun, kopia, otočiť, zrkadliť, pole, orež, ...). Pomocou nich je možné upraviť prvotný obrys objektu, alebo nakreslením uzavretých 2D entít vo vnútri objektu mu pridávať otvory.   

Príklad použitia úprav profilov pre strechu a stenu. Zľava – pôvodný tvar objektu, zvýraznený profil, úprava profilov, výsledný tvar strechy a steny.

 

Funkcia „upraviť profil  sa dá použiť nielen na steny, ale prakticky na ľubovoľný stavebný objekt ( schody, zábradlia, strechy, podlahy, terén...). Jedinou podmienkou pri úprave je, že obrys, alebo vnorené otvory musia tvoriť uzatvorený celok ( podobne ako krivky v AutoCADe). 

 

 

Automatické pripojenie

Dolnú, ale zvyčajne hornú hranu stien je možné pripojiť k objektom nad vybranými stenami. Pripojenie je dynamické, steny sa prispôsobia všetkým zmenám tvaru, alebo výšky hornej konštrukcie.

Ukážka pripojenia stien po strešnú konštrukciu

 

Typy stien

V závislosti na použitej šablóne sú k dispozícii rôzne typy stien. Typ steny definuje jej skladbu, hrúbku, materiál. Vytváranie vlastných typov sa definuje pomocou funkcie „upraviť skladbu“.

Každá vrstva steny má funkciu, materiál a hrúbku. Funkcia udáva akú má vrstva prioritu ( od 1 do 5) a podľa toho sa bude stena začisťovať s inými objektmi. Stenám možno definovať rôzne prídavky, vybratia, rozdeliť oblasti podľa materiálov a tým vytvárať komplexné typy stien ako napríklad stenu aj so základovým pásom, stenu so soklom alebo strieškou.  

Dialógové okno pre úpravu skladby steny a ukážka rôznych typov stien

V pokračovaní článku sa budeme venovať ďalším stavebným konštrukciám .

 

Príspevok vznikol za pomoci agentúry na podporu  výskumu a vývoja prostredníctvom finančnej podpory projektu APVT-20-0-44-02 a VEGA 1/3324/06.

 

Jamnický Martin, Ing. PhD.

Stavebná fakulta STU, Radlinského 11, 813 68 Bratislava

e-mail: martin.jamnickyOstuba.sk

recenzoval: Ing. Katarína Minarovičová, PhD.

—————

Späť